هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانى و فقط یک برهه‌ى زمانى نیست؛ گنجینه‌ى عظیمى است که تا مدتهاى طولانى ملت ما میتواند از آن استفاده کند و مصرف کند و سرمایه گذارى کند.