عده‌ای برای خاطر منافع شخصی،منافع کشور را با قاچاق لگدمال میکنند؛باید با این مقابله کرد...این برخورد را البته دولت باید بکند،اما پشتوانه‌ی این برخورد دولتی، مجلس است.