خدا خواست که انسان روزه دار به سراغ گناهان و آلودگیها نرود؛ از جمله این گناهان، گناه زبان است؛ بدگویی و اهانت به دیگران. گناه دل است؛ دشمنی و کینه