برخی اسراف می‌کنند، می‌ریزند و می‌پاشند. در این روزگار که فقرایی در جامعه هستند!