از بس که روزه را به غلط روضه خوانده ام                                هی فکر می کنم رمضان هم محرم است