اگر سرود مناسبی متناسب وضع زمان داشته باشیم که جوان‌ها در جاهای مختلف بخوانند، تکرار اینها گسترش معارفی است که به آنها نیاز داریم.