این کاروان از شهرستان زاوه حرکت می کند که با سرپرستی خانم علیزاده می باشد