با تشکر از پرسنل محترم سپاه پاسداران و حوزه دانش آموزی (زاوه)که از ساعت نخست با این کاروان همکاری جهت امنیت جاده را برقرار کردن