ازمون کانون قلم چی در شهرستان زاوه بر گزار شد  این ازمون در مدرسه قائم ال محمد (ص) واقع در بیرون از شهر می باشد وبرای دانش اموزان بسیار لحاز رفت و امد سخت است   همکار لازم این دانش اموزان به صورت بورسیه می باشند