شهرداری محترم شهرستان زاوه به هر خیابان وکوچه که سر زدم جز زباله چیزی دیگر ندیدم کمی به فکر مردم باشید وبهداشت