شهردارمحترم شهرستان زاوه خیابان مزار شهدا وکوچه ها ان خیلی خراب است از لحاظ اسفالت چون شهدا ما در این مزار به خاک سپرده شده اند ./