آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاستمردی اندیشمند بود که همراه با مبارزات سیاسی و تصدی کلیدی ترین مسوولیت های کشور پس از انقلاب، به تالیف آثار و ثبت خاطراتش پرداخت، بنابر این نمی توان وی را تنها از دریچه سیاسی نگریست بلکه او جدا از مسوولیت های رسمی اش پویش چشمگیر