نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است.