اگر زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز که همدیگر را میبینند، محیط را شادو سرزنده بسازند، زندگی شیرین خواهد شد.