اقتدار و جهاد کبیر تنها راه پیشرفت و مقابله با نفوذ است.