عاقبت اعتماد به دشمن، سیلی خوردن و تحمل مصیبت است.