شرمندگی این حقیر از بیکاری یک جوان، از شرمندگی او در خانواده اش بیشتر است.