مردم این روستا با کار کشاورزی و دامداری مشغول به کار می باشند و امورات زندگی خود راتامین میکنند وبسیار مهربان وخوش مهمان هستنند