زانو زدم به پیش تو می خوامک که اعتراف کنم
به من کمک کن آسمون ابری عشقو صاف کنم
زانو زدم به پیش تو با یه سبد اقاقیا
بگم به پات گل می ریزم
با من به شهر عشق بیا
حیفه که منو تو یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با ین عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها

دوست دارم و عاشقتم عشقمو از من بپذریر
عشق تو یعنی زندگیم زندگیمو ازم نگیر
زانو زدم به پیش تو با یه سبد اقاقیا
بگم به پات گل می ریزم
با من به شهر عشق بیا
حیفه که منو تو یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با ین عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها

خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی
یار یکی گلزار یکی همدم و هم خار یکی
حیفه که منو تو یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با ین عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
 
متن آهنگ امید عشق و تمنا
امید به نام عشق و تمنا