شما را سوی پارس  باید  شدن               شبستان بیاوردن و آمدن
وزان جا کشیدن سوی زاوه کوه               بران کوه البرز بردن  گروه