سعید باستانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره  وضعیت تولید زعفران  درکشور،گفت: برای هماهنگی برای کشت زعفران باید این محصول با نگاه  ملی  زیرکشت  برود و این در حالی است که در سالهای اخیر به علت اهمال کاری های انجام شده  پیاز زعفران  قاچاق شده است که این امر نمی تواند در زمینه تولید  زعفران  ایرانی امری مناسب  تلقی شود.

نمایده مردم تربیت  حیدریه ،زاوه و مه ولات درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به محصول زعفران منطقه ای نگاه کردیم؛اما متاسفانه این نگاه زمانی می تواند بهینه باشد که ملی باشد،تصریح کرد:قاچاق پیاز زعفران به افغانستان می تواند در روزگاری سبب شود افغانستان جایگاه  بازار زعفران را از ما بگیرد.باستانی افزود:باید قبول کنیم زعفران یک محصول استراتژیک است و به همین علت باید بایک برنامه ریزی ملی در حفظ  کیفیت زعفران ایرانی درعرصه داخلی و بین المللی  تلاش کنیم.

وی ادامه داد:نباید به سادگی  اجازه داد پیاز زعفران قاچاق شود؛زیرا این زعفران بنام محصول ایرانی باید در عرصه بین المل به فروش برسد و از همین رو  دولت  برنامه ریزی مدون و البته  با نگاه ملی  باید کشت زعفران  ایرانی را حمایت کند تا این محصول با  برند اختصاصی فروش  برود.

نمایده مردم تربیت  حیدریه ،زاوه و مه ولات  در  مجلس، افزود: متاسفانه زعفران ایرانی از طریق واسطه ها به کشورهای عربی و اروپایی صادر می شود؛بنابراین ما نیازمند ایجاد شرکت های زعفران ایرانی با برند مشخص هستیم تا  محصول زعفران ایرانی با برند مشخص  به بازار صادراتی  بین المللی  زعفران صادر شود؛نه اینک  زعفران  ایرانی  بنام اسپانیا صادر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زعفران نیازمند طرح ملی است،یادآورشد: نباید باید برای کشت زعفران نگاه منطقه ای داشت و این در حالی است که  ما اگر خواهان بهبود وضعیت بهینه  زعفران هستیم باید نگاه  به کشت  زعفران بر طبق  نگاه ملی باشد.