امروز در شهرستان زاوه نیرو های مردمی بسیج با حضور مسولین شهر بر گزار شد