غبار روبی گلزار شهدا شهر با حضور مسولین ودانش اموزان برگزار شد ویاد شهدا را گرامی داشتند./