این نانوایی از نانوایی خوب است که این فرد از افراد نیکوکاران شهرستان زاوه است که در روزها ی وفات امام رضا دیگر روزها به خانوادهای محروم نان به صورت رایگان می دهدخداوندخیر این فرد وبرکت به کارش دهد