روز ورود امام  فرماندار وجمع از مسولین به یاد امام با شاخه گل از امام خود یاد نمودند