شهرداری

سلامی به سرما برف ،سلامی به گرمای شین و نمک شهرداری وپاک کردن برفها کوچه وخیابانها شهرستان  زاوه./