شهادت حضرت فاطمه زهرا را به شما مردم شهید پرور تسلیت باد........