به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه، بیش از 22 میلیون دز واکسن طیور در سال گذشته شامل انواع واکسنهای نیوکاسل،برونشیت، گامبورو در مرغداری های شهرستان مصرف گردیده است.
 
رئیس شبکه دامپزشکی زاوه گفت: با توجه به اینکه صنعت مرغداری و تولید گوشت سفید یکی از ارکان مهم اقتصادی در شهرستان زاوه می باشد. لذا در جهت حفظ این صنعت می بایست اقداماتی به منظور جلوگیری از رخداد بیماری انجام داد که از جمله آن رعایت برنامه واکسیناسیون منظم و مرتب بر اساس دستورالعمل توسط مرغداران می باشد.
 وی از 120 واحد فعال مرغداری در شهرستان زاوه خبر داد و از پرورش دهندگان طیور خواست: با توجه به اینکه درگیری تعدادی از مرغدارای ها به بیماری به علت عدم رعایت فاصله جوجه ریزی،جوجه ریزی بیش از ظرفیت و یا عدم رعایت نکات بهداشتی می باشد. لذا  به منظور حفظ سرمایه خود و جلوگیری از زیانهای اقتصادی نکات بهداشتی را جدی بگیرند و با اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون از شیوع بیماری جلوگیری کنند.