بوسه چیست؟              

                        فشار دو لب است

آنکه گنه نیست

                       چو روز و چه شب است