دلتنگم انقدر خسته وپریشان احوال که هیچ کلامی را یاد رای گفتنش نسیت چگونه بیان کنیم رنج دوری از یگانه فرزندی را وچه کسی می تواند مصیبت ها ونامرادی های روزگار خویش را تحمل کند دلتنگم دلتنگ برای دیدن تنها فرزند خویش که جفای روزگار ما را از دیدارش محرم کرده است وبرای وصال به او دست نیاز خداوند برده ام (از زبان حال یک پدر )